Andre og siste del av julekalenderen.

7. desember: Norsk Akkreditering
Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

8. desember: Edelmetallkontrollen
Edelmetallkontrollen ivaretar kontrolloppgaver i forbindelse med lovgivningen om merking av edelmetaller. Edelmetallkontrollen fører tilsyn med finheten i edle metaller, dvs. at informasjonen til forbrukerne om gull, sølv og platinavarer er korrekt.

9. desember: Norgesuniversitetet
Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.

10. desember: Skogfrøverket
Har til formål å sørge for en landsdekkende tilgang på skogfrø av høy kvalitet.

11. desember: Norsk-russisk trålenemd
Behandling av krav om erstatning i forbindelse med skade på fiskeredskaper.

12. desember: Senter for statlig økonomistyring
Senter for statlig økonomistyring er et ekspertorgan for økonomistyring i staten som skal bidra til effektiv ressursbruk i staten ved å tilrettelegge for god økonomistyring og ved å levere økonomitjenester.

13. desember: Nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning
Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1. juli 2007. Kunnskapsdepartementet har i tillegg oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning.

14. desember: Garantikassen for fiskerne
Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

15. desember: Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

16. desember: Statres
StatRes er en forkortelse for statlig ressursbruk og resultater. Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva denne ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i de forskjelllige statlige virksomhetene, og hva en kan se som resultater av ressursinnsatsen.

17. desember: Fagpanel for økonomiske konsekvensanalyser
Fagpanelet er et tilbud til departementene om støtte og rådgivning i arbeidet med analyser av økonomiske konsekvenser av offentlige reformer, regelendringer, investeringer m.v.

18. desember: Utval for kompetansearbeidsplassar i heile landet
Eit offentleg utval skal innan februar 2011 sjå på korleis kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar kan spreiast over heile landet.

19. desember: Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
I de tilfeller hvor overtallige søkere ikke blir tilsatt i den stillingen som de hevder ekstern fortrinnsrett til, vil den endelige avgjørelse bli lagt til et sentralt tilsettingsorgan, Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten.

20. desember: Kontrollkomiteen for finnmarkseiendommen
Komité som blant annet skal kontrollere at virksomheten i Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning.

21. desember: Klagenemda for offentlige anskaffelser
Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne.

22. desember: Bolystrådet
Bolystrådet skal gje Kommunal- og regionaldepartementet råd om korleis distrikts- og regionalpolitikken skal innrettast mot unge i utdannings- og etableringsfasen.

23. desember: Julelåta mi på NRK Urørt – Julekveld igjen

24. desember: Wesensteen – Norsk supperåd
God jul!

Reklame